top of page

Kallelse till årsstämman 23 april 2020

Uppdaterat: 13 apr. 2020


Härmed kallas du som medlem, eller representant för dig, till Brf Södervalls digitala ordinarie årsstämma torsdagen den 23 april klockan 19.00. Förslaget till nya stadgar antogs av den extrainsatta årsstämman med mindre korrigeringar. Nu föreslår styrelsen att stadgarna antas i en andra stadgeläsning. Styrelsen har beslutat att även genomföra ordinarie årsstämma via Zoom för att möjliggöra alla medlemmars deltagande trots den pandemi som pågår.

Om du planerar att låta ett ombud representera dig under årsstämman, tänk på att senast en timme innan stämman börjar skicka en fullmakt till styrelsen@sodervall.se som är signerad av dig och som är försedd med datum. Observera att om du inte äger en del (%) av lägenheten har du heller ingen rösträtt och behöver därmed en fullmakt från ägaren för att vara röstberättigad. Mall för fullmakt finns att hämta här.


Ifall du, eller representant för dig, inte kommer kunna vara med under den digitala årsstämman, var god meddela detta till styrelsen (lättast via mail) senast den 13 april

Dagordning:


 1. Öppnande

 2. Val av mötesfunktionärer

 3. Val av stämmoordförande

 4. Val av protokollförare

 5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

 7. Fastställande av röstlängd

 8. Godkännande av dagordning

 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2019 (se bilaga)

 10. Föredragning av revisorns berättelse (se bilaga)

 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2019

 12. Beslut om resultatdisposition

 13. Beslut om av ansvarsfrihet för styrelsen 2019

 14. Beslut om stadgeändring (andra stadgeläsning, se bilaga)

 15. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

 16. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 18. Val av revisor och revisorssuppleant

 19. Val av valberedning

 20. Information om underhållsplan 2020-2039 (se bilaga)

 21. Information om ekonomisk plan (se bilaga)

 22. Avslutande

Med vänliga hälsningar,

Brf Södervalls styrelse

bottom of page